ARTIKELEN


Effectieve stadsecologie - voor een groene wereldstad aan zee
Nota van het Haags Milieucentrum i.o. van de Haagse Stadspartij en D66

Dit onderzoek heeft tot doel om de discussie over de wenselijkheid van een stadsecoloog te verhelderen, en met gebruik van ervaringen elders tot aanbevelingen te komen om de Haagse werkwijze te verbeteren.


1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Bij diverse onderwerpen die de afgelopen jaren in de gemeenteraad speelden, lijkt de waarde van de natuur ten opzichte van andere waarden wat ondergewaardeerd te worden. Dat is althans de mening van natuur- en milieuorganisaties, waarvoor het Haags Milieucentrum als koepel fungeert, en van sommige raadsfracties. De gemeente stelt zich al jaren op het standpunt dat “de kennisdeling en continuïteit in de advisering over ecologische aspecten is gewaarborgd”, maar de indruk bestaat dat de ambtenaren die samen de functie van stadsecoloog inkleden, zowel binnen als buiten het apparaatonvoldoende zichtbaar zijn.
Tot 2003 beschikte de gemeente Den Haag over een stadsecoloog als afzonderlijke functie. Deze formatieplaats is opgeheven en de verantwoordelijk wethouder, de heer Rabin Baldewsingh, treurt daar niet om. In zijn brief van 28 augustus 2007 schrijft hij: “De gemeente heeft eerder een stadsecoloog gehad. Deze is inmiddels opgenomen in het bedrijfsonderdeel Stedelijke Structuren van de Dienst Stadsbeheer. De stadsecologische kennis is daarmee geïncorporeerd als onderdeel in het reguliere beleidsproces. Bovendien is een jaar geleden extra ecologische kennis aangetrokken, deel uitmakend van de vaste formatie van Stedelijke Structuren. De kennis over ecologie, flora, fauna en de natuurwetgeving is daarmee in voldoende mate aanwezig. Ook is de gemeente Den Haag onverminderd actief in het landelijk netwerk van ecologen. Er bestaat voor zover mij bekend overigens geen onafhankelijk stadsecoloog bij andere gemeenten in Nederland.”
Op 10 februari 2005 organiseerde de Haagse Stadspartij een discussiebijeenkomst in de Grote Pyr met als thema Natuur in Den Haag, waar veel raadsfracties aanwezig waren. Op deze bijeenkomst is ondermeer gesproken over een stadsecoloog. Er was algehele consensus dat deze functie weer moest worden ingesteld.
Een projectvoorstel van het Haags Milieucentrum uit 2007 om een advies over de problematiek uit te brengen werd door het college van Burgemeester en Wethouders afgewezen. Twee fracties van de gemeenteraad (de Haagse Stadspartij en D66) vonden dit dossier echter zo belangrijk dat zij het Haags Milieucentrum opdracht tot het onderhavige onderzoek hebben gegeven.

Klik hier om het artikel te lezen »